گفتمان سايه ها( سبزوار،جوين)

تاریخ: چهارشنبه 24 اسفند 1390 ساعت: 21:48 بازدید: 356 نویسنده: سايه

- محسنی 53004

2- سبحانی 52933

3-بروغنی 49422

4-داورزنی42331

5-ابسالان 30129 

6-محبی27846

7-نصرابادی 17195

8-امینی 15359

9- محمدی 10228

10- ارشادی 8400

11- مجیدی 6477

12- محمدآبادی 5791

13-موسوی 4523

14-جلیلی4312 

15- ولایتی 3870

16-كریمی 2647

17- نامنی 2283

18- غزنوی 1659

19- رسولی 1025 

20-موحدی 972

21-بیدی 900

22بهمن آبادی621 

23- رشید 541

.......  نتايج-انتخابات-سبزوار-،-جوين،-جغتاي نتايج-انتخابات-سبزوار-،-جوين،-جغتاي نتايج-انتخابات-سبزوار-،-جوين،-جغتاي نتايج-انتخابات-سبزوار-،-جوين،-جغتاي نتايج-انتخابات-سبزوار-،-جوين،-جغتاي امتیاز : 613 دیدگاه(0)

تاریخ: چهارشنبه 10 اسفند 1390 ساعت: 12:18 بازدید: 348 نویسنده: سايه

 

قانونی كه توسط مجریان قانون لگدمال می شود .

به گفته محمدایلدرابادی رییس شورای شهرستان جوین ، ویزدانی عضوهیئت اجرایی و.... اسامی مندرج درلیست هیئت های اجرایی دستخوش تغییرشده است. یزدانی هم با اظهارتاسف گفت كه نمی توانند با فرماندارمقابله كنند!!؟؟؟ ایشان گفت كه اسامی بعضی ها در هئیت اجرایی تصویب شده است ولی بعدا!؟؟؟؟؟؟؟؟حذف شده است ، این موضوع مورد تایید اعضای دیگر این هیئت نیزمی باشد.

این تغییرات ظاهرا از ناحیه فرماندار شهرستان جوین اعمال گردیده است كه به لحاظ قانونی فاقد وجاهت و دادن جهت به مسیرانتخابات می باشد. به گفته شیردل شخص فرماندار درنصب افراد برای اجرای انتخابات دخل وتصرف تمام عیار دارد و هیئت اجرایی هم جرات مقابله ندارد. ابتدا شیردل خود اقدام به تهیه لیست ها كرده و همان لیست ها در هیئت اجرایی ونظارت هم مورد توجه واقع شده اند درصورتی كه شیردل نه عضو هیئت اجرایی است ونه عضو هیئت نظارت.....

به گفته یكی از كارمندان فرمانداری شهرستان جوین ، تعدادی از افراد از لیست هیئت های اجرایی صندوقها حذف شده اند وكسان دیگری را جایگزین كرده اند ، جالب اینجاست كه افراد حذف شده در بیست سال گذشته یا عضو هیئت اجرایی ویا عضو هیئت نظارت ویا نماینده فرمانداربوده اند ولی حال زنان بخشدار و.....افراد خاص جای انها راگرفته اند كه مشكوك می نماید!!؟/

به گفته سامقانی معاون فرماندارشهرستان جوین، ایشان زمان تعیین افراد هیئت اجرایی بخاطر واگذارشدن این تعیین و فراخوانی ادمهای خاص به حالت قهر دیگر كاری با این موضوع نداشته است وشخص فرماندار این تصمیم را كه غیرقانونی هم هست گرفته است .سامقانی با دلخوری از این موضوع روند را غیرقانونی می داند.

به گفته اسماعیل ملایجردی عضو مركزی هیئت نظارت جوین هم ، شك شبهات فراوانی به موضوع فوق اضافه می شود ، اسماعیل ملایجردی گفت : كه متاسفانه دیگر تصمیم از دست هیئت نظارت وشورای نگهبان نیز خارج وبه كمیته دیگری محول میشود (ایشان نام این كمیته وافرادش را مشخص نكرد!!؟؟؟).وچه بسا ممكن است كه افرادی كه ما تایید كرده ایم توسط انها خط بخورد!!!؟!؟!؟!؟!؟


نامریی-ها-ی-انتخابات-شهرستان-سبزوار،-جوین،جغتای،-خوشاب نامریی-ها-ی-انتخابات-شهرستان-سبزوار،-جوین،جغتای،-خوشاب نامریی-ها-ی-انتخابات-شهرستان-سبزوار،-جوین،جغتای،-خوشاب نامریی-ها-ی-انتخابات-شهرستان-سبزوار،-جوین،جغتای،-خوشاب نامریی-ها-ی-انتخابات-شهرستان-سبزوار،-جوین،جغتای،-خوشاب امتیاز : 679 دیدگاه(0)

تاریخ: سه شنبه 25 بهمن 1390 ساعت: 18:23 بازدید: 315 نویسنده: سايه

 

رمضانعلی ابراهیمی ، دبیرسابق رشته زبان جوین ، كه قبلا در دفتراقای سیدابادی نماینده وقت مجلس كارمی كرد ، اكنون از شهرمشهد كاندیداشده و قصدانتقال محل انتخابیه را به سبزوار دارد!!

سیدابادی شخصا، دارای محبوبیت فراوان درشهرهای مختلف این حوزه است ، جسارت و عملكرد های  مثبت فراوان او در حوزه های مختلف درمسیر توده مردم وخدمت به انها ازسیدابادی مردی ساخته است كه درصورت حضور اولین رای را بدون تبلیغات ازان خود می سازد ، حتی مخالفان قبلی نیز حال به عملكرد او نظرمساعددارندولی ممكن است دربرخی مواقع   درجهت حفظ منافع شخصی ،اسمی از سیدابادی را به زبان جاری نكنند ولی درباطن ودرسكوت خود نزد حاكم بی غل وغش وجدان سیدابادی را پرتلاش ترین نماینده سبزواربعداز انقلاب می دانند!!؟؟درعین حال اگر سیدابادی دیگر حضور نداشته باشد ، ایا از رییس دفترخود حمایت خواهدكرد!!!
اگر سیدابادی از ایشان حمایت نكنند ایاطرفداران سابق اقای سیدابادی دركنارابراهیمی ظاهرخواهندشد.
به نظراینجانب ابراهیمی توفیقی دراین مسیر نخواهدداشت وحتی اگر طرفداران سیدابادی كه تعیین مسیرمی نمایند هم دركنارابراهیمی ظاهرشوند بازهم انچنان قابل توجه نخواهند بود كه از ایشان چهره قابل رقابت بسازد. یك اشتباه درحوزه طرفداران اقای سیدابادی وجود دارد وان اینكه ، فكرمی كنند كه می توانند ازابراهیمی هم سیدابادی بسازنددرصورتی كه وجاهت سیدابادی ورغبت توده مردم به شخص ایشان قابل تامل است !!!!؟؟؟؟اینجانب با حضور دربین مردم به یقین می دانم كه 90درصد طرفداران اقای سیدابادی درصورت عدم حضورشخص سیدابادی ،‌دیگر دراین ائتلاف حاضر نخواهند بود و هیچ گاه تند روی های این گروه را از یادنخواهندبرد.تندروی هایی كه گاه علیه خود اقای سیدابادی یا بعضی ازطرفداران مردانه ایشان   هم ظاهرمیشد!؟!؟؟!وبعضا بخاطرعملكرد تندبعضی ازطرفداران ، تعدادی دلخورشده واین ناراحتی باعث می شد كه از خود اقای سیدابادی برگردند.مختصراینكه اگرخود سیدابادی درصحنه حضورنداشته باشد ، ابراهیمی نمی تواند حتی رای ابرومندانه را جذب كند!علاوه برتفرقی كه ایجادمی شود ودیگرجمع نمی شود وممكن این تفرق بهای سنگینی هم داشته باشد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

رييس-دفترسيدابادي-به-حوزه-انتخابيه-،-سبزوار،-جوين،-جغتاي،-وخوشاب-مي-ايد. رييس-دفترسيدابادي-به-حوزه-انتخابيه-،-سبزوار،-جوين،-جغتاي،-وخوشاب-مي-ايد. رييس-دفترسيدابادي-به-حوزه-انتخابيه-،-سبزوار،-جوين،-جغتاي،-وخوشاب-مي-ايد. رييس-دفترسيدابادي-به-حوزه-انتخابيه-،-سبزوار،-جوين،-جغتاي،-وخوشاب-مي-ايد. رييس-دفترسيدابادي-به-حوزه-انتخابيه-،-سبزوار،-جوين،-جغتاي،-وخوشاب-مي-ايد. امتیاز : 608 دیدگاه(0)

تاریخ: یکشنبه 23 بهمن 1390 ساعت: 22:01 بازدید: 337 نویسنده: سايه


تعدادی از یك خانواده ، با رندی تمام سعی می كنند كه با همه گزینه ها مراده داشته باشند ، قولهایی بگیرند وجلساتی تشكیل دهند. مثلا در شهرنقاب یك خانواده تاكنون برای چندنامزد ، البته با شگردهای نو وجدید ، مثلا جابجایی خانه ها دربین اقوام جلسه گرفته وبه چندین نفر دیگر هم قولها داده وحتی وعده ستادانتخاباتی برادران ویاخواهران را پیشنهاد كرده اند.
درصورتی كه درراس انها یك نفر كه ممكن است از شوراها باشد ویا ....صحنه گردان بوده و پشت پرده رایزنی های متعددی را با نامزدهای مطرح دارند، وحتی بعضی ها هم كه مطرح نیستند بخاطر موقعیت وجایگاه فعلی انها و احتمال اینكه دراینده بتوانند به اهداف خود برسند مورد دعوت این گونه ادمها قرارمی گیرند.
مثلا چگونه باید توجیح كرد: یك برادربه یك كاندیدا، برادردیگر با كاندیدای دیگر، داماد با یك نامزد، خواهربا نامزد دیگرو....ایا نامزدها به این موضوع توجه دارند؟؟؟؟ ایا افرادی را دارند كه به بررسی اینگونه دعوت های ساختگی پرداخته تا اینده خود را مدیون رفتا منافقانه نداند؟؟؟!؟!؟!؟


گمراه-كردن-نامزدهاي-،-سبزوار،-جوين،-جغتاي،خوشاب!!!!!!!! گمراه-كردن-نامزدهاي-،-سبزوار،-جوين،-جغتاي،خوشاب!!!!!!!! گمراه-كردن-نامزدهاي-،-سبزوار،-جوين،-جغتاي،خوشاب!!!!!!!! گمراه-كردن-نامزدهاي-،-سبزوار،-جوين،-جغتاي،خوشاب!!!!!!!! گمراه-كردن-نامزدهاي-،-سبزوار،-جوين،-جغتاي،خوشاب!!!!!!!! امتیاز : 461 دیدگاه(0)

تاریخ: یکشنبه 02 بهمن 1390 ساعت: 13:53 بازدید: 395 نویسنده: سايه

 

سلام

طبق  توضيحاتي كه داده بودم شنبه 1 بهمن نظر نهايي هيات نظارت استان اعلام شد

به اين ترتيب حسن سيد آبادي ، عليرضا صادقي ، جعفري و فرهادي نسب تاييد نشدند

و رمضانعلي سبحاني فر ( علي سبحاني )، حسین ملایجردی ، نصرآبادی ، کاظم ارشادی مقدم ، نامنی ، رسولی فرد ،آبسالان و صالح نودهی نيز از سوي هيات نظارت استان رد صلاحيت شد


.

با اين وجود جمع نامزدهاي داراي صلاحيت به شرح زير مي باشد:

بروغني محسني ثاني داورزني جليلي
محبي اميني ولايتي محمدي
مجيدي فرد كريمي غزنوي رشيد
مهدوي تبرائي موحدي خانم پروانه
موسوي محمد آبادي ...... .......

نامزد هاي رد صلاحيت شده :

سید آبادی سبحانی ملایجردی
صالح نودهی صادقی نصرآبادی
نامنی رسولی فرد آبسالان
ارشادی مقدم جعفری فرهادی نسب


ردصلاحیت-ها-سبزوار،-جوین،-جغتای،-خوشاب،داورزن،ششتمد ردصلاحیت-ها-سبزوار،-جوین،-جغتای،-خوشاب،داورزن،ششتمد ردصلاحیت-ها-سبزوار،-جوین،-جغتای،-خوشاب،داورزن،ششتمد ردصلاحیت-ها-سبزوار،-جوین،-جغتای،-خوشاب،داورزن،ششتمد ردصلاحیت-ها-سبزوار،-جوین،-جغتای،-خوشاب،داورزن،ششتمد امتیاز : 457 دیدگاه(0)

آخرین مطالب

چهارشنبه 24 اسفند 1390
چهارشنبه 10 اسفند 1390
سه شنبه 25 بهمن 1390
یکشنبه 23 بهمن 1390
یکشنبه 02 بهمن 1390
شنبه 01 بهمن 1390
 • حکم اباد:شهری که درحدشعارماند!؟بخش عطاملک جوین،ناتوانی مسئولین محلی و نمایندگان پرمدعا!!؟؟؟حکم اباد ، نیز درزمان ارتقاء جوین به شهرستان ، به بخش تبدیل شد. ازان پس مردم این دیار امید بستند به اینکه بخشداری خواهدامدو مشکلات رتق وفتق خواهدشد. ولی علارغم شعارهای جالب وزیبای مسئولین این شهرستان (فرمانداروبخشدارو.....) تحولی دراین بخش دیده نمی شود ، البته کارهایی که قبلا نیز به طور معمول انجام میشود ،همچنان ادامه یافته ولی انتظاربود که اوضاع فرق کند،که نکرده ، ارتقاء مرکز به این بخش به شهر!!!؟؟؟ میدان ورودی که به دروازه طلایی شهرستان جوین مشهورشد ولی پس از سه سال حضور بخشدار وفرماندارمستقل ، هنوز یک فلکه درچهارراه حکم اباد که حادثه خیزهم می باشد ساخته نشد، کاری که باید ظرف یک ماه ویا حداکثر شش ماه به فرجام می رسید. مضافا اینکه حکم اباد ، مسئولی جسورمی خواهد تا بتواند ، این محل را به مکان استقرارمسافر، واقامت مسافر، گردشگری، زیباسازی خیابانها، وصدها مورد دیگر که خود مردم نیز مشتاق شرکت درانجام انها می باشند تبدیل کند!!! ولی دریغ که ازاینکه دوبخشدار وفرمانداری که مدعی است ، می تواند وتوانسته است خوش بدرخشد!!؟؟؟ نتوانسته اند حتی یک میدان را درابتدای این شهربسازند تا وضعیت نابسامان وخطرناک بهبودیابد. سکوت غمبار!!؟ ناچاری مردم از مسئولینی که فقط سکوت می خواهند!!! وناتوانی وعدم جسارت متولیان ، می تواند حکم اباد راهمچنان دروضعیت یک روستا نگه دارد. دریغا که مردم فقط برای دادن رای به نامزدهایی که میدان را برای خود محیا می بیینند ارزش پیدامی کنند پس از پیروزی اقایان هم فراموش می شوندحکم اباد ، نیز درزمان ارتقاء جوین به شهرستان ، به بخش تبدیل شد. ازان پس مردم این دیار امید بستند به اینکه بخشداری خواهدامدو مشکلات رتق وفتق خواهدشد. ولی علارغم شعارهای جالب وزیبای مسئولین این شهرستان (فرمانداروبخشدارو.....) تحولی دراین بخش دیده نمی شود ، البته کارهایی که قبلا نیز به طور معمول انجام میشود ،همچنان ادامه یافته ولی انتظاربود که اوضاع فرق کند،که نکرده ، ارتقاء مرکز به این بخش به شهر!!!؟؟؟ میدان ورودی که به دروازه طلایی شهرستان جوین مشهورشد ولی پس از سه سال حضور بخشدار وفرماندارمستقل ، هنوز یک فلکه درچهارراه حکم اباد که حادثه خیزهم می باشد ساخته نشد، کاری که باید ظرف یک ماه ویا حداکثر شش ماه به فرجام می رسید. مضافا اینکه حکم اباد ، مسئولی جسورمی خواهد تا بتواند ، این محل را به مکان استقرارمسافر، واقامت مسافر، گردشگری، زیباسازی خیابانها، وصدها مورد دیگر که خود مردم نیز مشتاق شرکت درانجام انها می باشند تبدیل کند!!! ولی دریغ که ازاینکه دوبخشدار وفرمانداری که مدعی است ، می تواند وتوانسته است خوش بدرخشد!!؟؟؟ نتوانسته اند حتی یک میدان را درابتدای این شهربسازند تا وضعیت نابسامان وخطرناک بهبودیابد. سکوت غمبار!!؟ ناچاری مردم از مسئولینی که فقط سکوت می خواهند!!! وناتوانی وعدم جسارت متولیان ، می تواند حکم اباد راهمچنان دروضعیت یک روستا نگه دارد. دریغا که مردم فقط برای دادن رای به نامزدهایی که میدان را برای خود محیا می بیینند ارزش پیدامی کنند پس از پیروزی اقایان هم فراموش می شوند
 • جمعه 30 دی 1390
  پنجشنبه 29 دی 1390
  پنجشنبه 29 دی 1390
  پنجشنبه 29 دی 1390
  پنجشنبه 22 دی 1390
  یکشنبه 11 دی 1390
  یکشنبه 11 دی 1390
  شنبه 03 دی 1390
  شنبه 03 دی 1390
  شنبه 03 دی 1390
  شنبه 03 دی 1390
  شنبه 03 دی 1390
  شنبه 03 دی 1390
  شنبه 03 دی 1390
  شنبه 03 دی 1390
  شنبه 03 دی 1390
  شنبه 03 دی 1390
  شنبه 03 دی 1390
  شنبه 03 دی 1390
  شنبه 03 دی 1390
  شنبه 03 دی 1390
  شنبه 03 دی 1390
  شنبه 03 دی 1390
  شنبه 03 دی 1390
  شنبه 03 دی 1390
  شنبه 03 دی 1390
  شنبه 03 دی 1390
  شنبه 03 دی 1390
  شنبه 03 دی 1390
  شنبه 03 دی 1390
  شنبه 03 دی 1390
  شنبه 03 دی 1390
  سه شنبه 29 آذر 1390

  مطالب محبوب

  صفحات مطالب

  1|2|3|4|5|6|7|8|